Не се кревај на големо

Ne se krevaj na golemo

Не се кревај на големо

Не се кревај на големо,
Јовано, Јованке,
барем да си од колено,
Јовано, Јованке,
пиле шарено.

Ја елај ми на колено,
Јовано, Јованке,
отпетлај ми доламата,
Јовано, Јованке,
пиле шарено.

Ред по редум, девет реда,
Јовано, Јованке,
да ми видиш кошулава,
Јовано, Јованке,
пиле шарено.

Да ми видиш кошулава,
Јовано, Јованке,
три години не е прана,
Јовано, Јованке,
око калешо.

Од куршуми издупена,
Јовано, Јованке,
а со крв е облеана,
Јовано, Јованке,
пиле шарено.

Ne se krevaj na golemo

Ne se krevaj na golemo,
Jovano, Jovanke,
barem da si od koleno,
Jovano, Jovanke,
pile shareno.

Ja elaj mi na koleno,
Jovano, Jovanke,
otpetlaj mi dolamata,
Jovano, Jovanke,
pile shareno.

Red po redum, devet reda,
Jovano, Jovanke,
da mi vidish koshulava,
Jovano, Jovanke,
pile shareno.

Da mi vidish koshulava,
Jovano, Jovanke,
tri godini ne e prana,
Jovano, Jovanke,
oko kalesho.

Od kurshumi izdupena,
Jovano, Jovanke,
a so krv e obleana,
Jovano, Jovanke,
pile shareno.Date added: 19.08.2009
Popularity: 6279
Rating: 4.6 from 5 votes