Ој кажи, кажи моме Калино

Oj kazhi, kazhi mome Kalino

Ој кажи, кажи моме Калино

- Ој кажи, кажи моме Калино,
што ти се јаде?
- Мене ми се јаде печена погача,
од мома замесена.

- Ој кажи, кажи моме Калино,
што ти се јаде?
- Мене ми се јаде печена кокошка,
оште непроносила.

- Ој кажи, кажи моме Калино,
што ти се пие?
- Мене ми се пие тригодишно вино,
три пати преточено.

- Ој като зема дренова тојага,
оште неокастрена,
три пати ќе удра, един пат ќе броја,
па да видим' што ти се пие!

Oj kazhi, kazhi mome Kalino

- Oj kazhi, kazhi mome Kalino,
shto ti se jade?
- Mene mi se jade pechena pogacha,
od moma zamesena.

- Oj kazhi, kazhi mome Kalino,
shto ti se jade?
- Mene mi se jade pechena kokoshka,
oshte nepronosila.

- Oj kazhi, kazhi mome Kalino,
shto ti se pie?
- Mene mi se pie trigodishno vino,
tri pati pretocheno.

- Oj kato zema drenova tojaga,
oshte neokastrena,
tri pati kje udra, edin pat kje broja,
pa da vidim' shto ti se pie!Date added: 08.05.2009
Popularity: 6939
Rating: 4.25 from 4 votes