Ајде мори Стојно ле

Ajde mori Stojno le

Ајде мори Стојно ле

Ајде мори Стојно ле, мој стоко ле,
ти виното мори не го пиеш,
ај мори виновина мој ми мирисаш.

Не лудо, жими мој братето,
ајде мори сношчи урва мој воѓеало,
помина покрај мој бочката.

Ајде мор ми се фати,
ми се фатие мој волите,
ми се истури мој виното.

Ајде мој затова,
лудо ле мори, мој младо ле,
виновина мој ти мирисаш.

Ajde mori Stojno le

Ajde mori Stojno le, moj stoko le,
ti vinoto mori ne go piesh,
aj mori vinovina moj mi mirisash.

Ne ludo, zhimi moj brateto,
ajde mori snoshchi urva moj vogjealo,
pomina pokraj moj bochkata.

Ajde mor mi se fati,
mi se fatie moj volite,
mi se isturi moj vinoto.

Ajde moj zatova,
ludo le mori, moj mlado le,
vinovina moj ti mirisash.Date added: 19.08.2009
Popularity: 7159
Rating: 4.67 from 6 votes