Болен лежи катил Ѓорѓи

Bolen lezhi katil Gjorgji

Болен лежи катил Ѓорѓи

Болен лежи катил Ѓорѓи,
в Солунски зандани.
Дење лежи катил Ѓорѓи,
ноќе го испрашуваат.

Кажи, кажи катил Ѓорѓи,
кај е твојта пушка?
Кај е твојта пушка Ѓорѓи,
пушка малихера?

Ал' ме праша клети душман,
право ќе ти кажам.
Право ќе ти кажам душман,
нема да те лажам.

Глава давам клети душман,
пушка не кажувам.
Пушка не кажувам душман,
пушка маликера.

Кажи, кажи катил Ѓорѓи,
каде го спечали?
Каде го спечали Ѓорѓи,
тешкото имање?

Планини сум шетал Турчин,
бегови сум клало.
Пари сум земало Турчин,
пари неброени.
Е, од тука сум спечалил
тешкото имање.

Bolen lezhi katil Gjorgji

Bolen lezhi katil Gjorgji,
v Solunski zandani.
Denje lezhi katil Gjorgji,
nokje go isprashuvaat.

Kazhi, kazhi katil Gjorgji,
kaj e tvojta pushka?
Kaj e tvojta pushka Gjorgji,
pushka malihera?

Al' me prasha kleti dushman,
pravo kje ti kazham.
Pravo kje ti kazham dushman,
nema da te lazham.

Glava davam kleti dushman,
pushka ne kazhuvam.
Pushka ne kazhuvam dushman,
pushka malikera.

Kazhi, kazhi katil Gjorgji,
kade go spechali?
Kade go spechali Gjorgji,
teshkoto imanje?

Planini sum shetal Turchin,
begovi sum klalo.
Pari sum zemalo Turchin,
pari nebroeni.
E, od tuka sum spechalil
teshkoto imanje.Date added: 19.08.2009
Popularity: 9706
Rating: 4.72 from 29 votes