Запеала Љуба од градина

Zapeala Ljuba od gradina

Запеала Љуба од градина

Запеала Љуба од градина
да ја чуе Науме во планина.
Кога дочу Науме во планина,
си остави стадо отворено.

До стадото шарено кавалче,
од кавалче змија проговори:
- Расти, расти ти трево зелена,
расти, расти, ти трево зелена.

Ко ќе иди Науме од планина,
да го каснам Науме за раката.
Ко ќе иди Љуба од градина,
да ја каснам Љуба за ногата.

Zapeala Ljuba od gradina

Zapeala Ljuba od gradina
da ja chue Naume vo planina.
Koga dochu Naume vo planina,
si ostavi stado otvoreno.

Do stadoto shareno kavalche,
od kavalche zmija progovori:
- Rasti, rasti ti trevo zelena,
rasti, rasti, ti trevo zelena.

Ko kje idi Naume od planina,
da go kasnam Naume za rakata.
Ko kje idi Ljuba od gradina,
da ja kasnam Ljuba za nogata.Date added: 19.08.2009
Popularity: 7317
Rating: 4.53 from 19 votes