За баба Ефтимица

Za baba Eftimica

За баба Ефтимица

Бибил во кафез во одајчето
жалосно пее, жалосна песна:
- Ај стани, стани бабо Ефтимице
да го испратиш син ти Стојана,
на гурбет ќе оди туѓа туѓина.

На гурбет ќе оди туѓа туѓина
туѓа туѓина, пуста Америка,
пари да спечали, назад да се врати
мајка да прегрни, свадба да направи.

Едно време стана баба Ефтимица
да го испрати син ѝ Стојана
неговото либе дробни солзи рони,
дробни солзи рони и му се моли:
- Немој, не оди туѓа туѓина
туѓа туѓина, пуста Америка.

Не мина време, време три години,
на баба Ефтимица писмо ѝ стигна.
Во писмото пиши: - Не жали мајко,
не жали мајко, не плачи либе
не плачи либе, пари не спечалив
пари не спечалив, младост си оставив.

Баба Ефтимица луто проколнала:
- Пуста останала туѓа туѓина
пуста останала клета Америка,
зошто ми го зеде мојто прво чедо
мојто прво чедо, син ми Стојана.

Za baba Eftimica

Bibil vo kafez vo odajcheto
zhalosno pee, zhalosna pesna:
- Aj stani, stani babo Eftimice
da go ispratish sin ti Stojana,
na gurbet kje odi tugja tugjina.

Na gurbet kje odi tugja tugjina
tugja tugjina, pusta Amerika,
pari da spechali, nazad da se vrati
majka da pregrni, svadba da napravi.

Edno vreme stana baba Eftimica
da go isprati sin ì Stojana
negovoto libe drobni solzi roni,
drobni solzi roni i mu se moli:
- Nemoj, ne odi tugja tugjina
tugja tugjina, pusta Amerika.

Ne mina vreme, vreme tri godini,
na baba Eftimica pismo ì stigna.
Vo pismoto pishi: - Ne zhali majko,
ne zhali majko, ne plachi libe
ne plachi libe, pari ne spechaliv
pari ne spechaliv, mladost si ostaviv.

Baba Eftimica luto prokolnala:
- Pusta ostanala tugja tugjina
pusta ostanala kleta Amerika,
zoshto mi go zede mojto prvo chedo
mojto prvo chedo, sin mi Stojana.Date added: 19.08.2009
Popularity: 6757
Rating: 4.14 from 7 votes