Тинка иди од Битола

Tinka idi od Bitola

Тинка иди од Битола

Тинка иди од Битола,
Јонче иди од работа.

- Море бре, море Јонче.
- Леле бре, леле Тинке.
Јонче иди од работа.
- Ајде Тинке, елај ти либе ле
да те земам за невеста.

Се сретиле меѓу Ресен,
меѓу Ресен и Јанковец.

- Море бре, море Јонче.
- Леле бре, леле Тинке.
Меѓу Ресен и Јанковец.
- Ајде Тинке, елај ти либе ле
да те земам за невеста.

Тинка му вели на Јончета:
- Запри го Јонче твојто коњче.

- Море бре, море Јонче.
- Леле бре, леле Тинке.
Запри го Јонче твојто коњче.
- Ајде Тинке, елај ти либе ле
да те земам за невеста.

- Ајде Тинке, ајде душо,
со едната рака ќе го терам.
Со едната рака ќе го терам
со другата ќе те гушкам.

- Море бре, море Јонче.
- Леле бре, леле Тинке.
Со другата ќе те гушкам
- Ајде Тинке, елај ти либе ле
да те земам за невеста.

Сакам Јонче, сакам бре либе ле
да ти бидам јас невеста.

Tinka idi od Bitola

Tinka idi od Bitola,
Jonche idi od rabota.

- More bre, more Jonche.
- Lele bre, lele Tinke.
Jonche idi od rabota.
- Ajde Tinke, elaj ti libe le
da te zemam za nevesta.

Se sretile megju Resen,
megju Resen i Jankovec.

- More bre, more Jonche.
- Lele bre, lele Tinke.
Megju Resen i Jankovec.
- Ajde Tinke, elaj ti libe le
da te zemam za nevesta.

Tinka mu veli na Joncheta:
- Zapri go Jonche tvojto konjche.

- More bre, more Jonche.
- Lele bre, lele Tinke.
Zapri go Jonche tvojto konjche.
- Ajde Tinke, elaj ti libe le
da te zemam za nevesta.

- Ajde Tinke, ajde dusho,
so ednata raka kje go teram.
So ednata raka kje go teram
so drugata kje te gushkam.

- More bre, more Jonche.
- Lele bre, lele Tinke.
So drugata kje te gushkam
- Ajde Tinke, elaj ti libe le
da te zemam za nevesta.

Sakam Jonche, sakam bre libe le
da ti bidam jas nevesta.Date added: 16.09.2009
Popularity: 6562
Rating: 4 from 6 votes