Што ми е мило мамо

Shto mi e milo mamo

Што ми е мило мамо

Што ми е мило мамо
мило ем драго,
сејмен да шетам мамо
низ Бузаана.
Па да видам мамо
белото Маре,
белото маре мамо
на Цинциеви.

Дали го носи мамо
тој широк фустан
што го кроевме мамо
девет ергени.
Од секој ерген мамо
по еден аршин,
а Ѓоше не дал мамо
ни еден аршин.

А Ѓоше не дал мамо
ни еден аршин
Ѓоше го зеде мамо
белото Маре.
Ѓоше го зеде белото Маре,
а јас да пукнам, мамо
ич не се жалам.


Забелешка: Бузаана е маало во Велес. Приказната зад оваа песна е раскажана тука

Shto mi e milo mamo

Shto mi e milo mamo
milo em drago,
sejmen da shetam mamo
niz Buzaana.
Pa da vidam mamo
beloto Mare,
beloto mare mamo
na Cincievi.

Dali go nosi mamo
toj shirok fustan
shto go kroevme mamo
devet ergeni.
Od sekoj ergen mamo
po eden arshin,
a Gjoshe ne dal mamo
ni eden arshin.

A Gjoshe ne dal mamo
ni eden arshin
Gjoshe go zede mamo
beloto Mare.
Gjoshe go zede beloto Mare,
a jas da puknam, mamo
ich ne se zhalam.


Zabeleshka: Buzaana e maalo vo Veles. Prikaznata zad ovaa pesna e raskazhana tukaDate added: 16.09.2009
Popularity: 10342
Rating: 4.5 from 16 votes