Стани запали Тинке борина

Stani zapali Tinke borina

Стани запали Тинке борина

Стани запали Тинке борина,
да не ти влезам Тинке в' темнина.
Јас ќе си земам, Тинке, елекот,
да не ти грешам Тинке коланот.

Јас ќе си земам, Тинке, појасот,
да не ти грешам Тинке ѓерданот.
- Влези си, лудо море, земи си
мојот се ѓердан, лудо, познава.

Колку камчиња, лудо, по земи,
толку е сребро лудо на него.
Стани запали Тинке борина,
да не ти влезам в' темнина.

Stani zapali Tinke borina

Stani zapali Tinke borina,
da ne ti vlezam Tinke v' temnina.
Jas kje si zemam, Tinke, elekot,
da ne ti gresham Tinke kolanot.

Jas kje si zemam, Tinke, pojasot,
da ne ti gresham Tinke gjerdanot.
- Vlezi si, ludo more, zemi si
mojot se gjerdan, ludo, poznava.

Kolku kamchinja, ludo, po zemi,
tolku e srebro ludo na nego.
Stani zapali Tinke borina,
da ne ti vlezam v' temnina.Date added: 16.09.2009
Popularity: 7337
Rating: 4.12 from 17 votes