Сите девојчиња

Site devojchinja

Сите девојчиња

Сите девојчиња мамо се мажија
најубави момци зедоа,
а јас најмалата, најубава мома
си останав мајко без к'смет.

Јас си го зедов младото бекриче
што ми пие вино ракија,
везден ми оди мамо по меани
пие лумпуј, лумпуј до зори.

Сека вечер либе оди по меани
сè за таа пуста ракија,
а кога се враќа, мајко од меани
удри мавај, мавај по мене.

Site devojchinja

Site devojchinja mamo se mazhija
najubavi momci zedoa,
a jas najmalata, najubava moma
si ostanav majko bez k'smet.

Jas si go zedov mladoto bekriche
shto mi pie vino rakija,
vezden mi odi mamo po meani
pie lumpuj, lumpuj do zori.

Seka vecher libe odi po meani
sè za taa pusta rakija,
a koga se vrakja, majko od meani
udri mavaj, mavaj po mene.

All the girls

All the girls, mother, got married,
to most beautiful young men,
and me, the youngest and prettiest one,
I am left, mother, without any luck.

I married a young bachelor
who drinks wine and rakia,
and goes, mother, to taverns,
to drink and carouse until dawn.

Every night my darling goes to taverns,
all for that damned rakia,
and when he comes back, mother, from the taverns,
he is beating me.

Translation: Samet Kurtuldu.Date added: 16.09.2009
Popularity: 10438
Rating: 4.48 from 21 votes