Сите беа илинденци

Site bea ilindenci

Сите беа илинденци

Дали знаеш мајко мила
какви синој ти си родила
сите беа Илинденци
сите беа славни борци
за слобода наша мила
се бореа загинаа.

Гоце Делчев млад Кукушанец
Гоце Делчев млад Македонец,
тој бестрашен јунак за слобода,
црна земја рано го покрила,
но в' гради грутка тешка му остана
не ја виде слободна Македонија.

Крушевската Република
прва беше на балканот,
претседател први беше
Никола Карев учителот
бајрак разви тој ја разбуди
свеста кај многу млади Македонци.

Питу Гули војводата
надоен од маки и страдања
крвта своја сам ја пролеа
на Мечки Камен тој храбро падна
славно загина тој на Илинден
на Илинден светол славен.

Со својата верна дружина
тамо горе на Пирин Планина
храбро Јане се бореше
и од срце на глас викаше
напред браќа во борба нерамна
за да живее Македонија.

Site bea ilindenci

Dali znaesh majko mila
kakvi sinoj ti si rodila
site bea Ilindenci
site bea slavni borci
za sloboda nasha mila
se borea zaginaa.

Goce Delchev mlad Kukushanec
Goce Delchev mlad Makedonec,
toj bestrashen junak za sloboda,
crna zemja rano go pokrila,
no v' gradi grutka teshka mu ostana
ne ja vide slobodna Makedonija.

Krushevskata Republika
prva beshe na balkanot,
pretsedatel prvi beshe
Nikola Karev uchitelot
bajrak razvi toj ja razbudi
svesta kaj mnogu mladi Makedonci.

Pitu Guli vojvodata
nadoen od maki i stradanja
krvta svoja sam ja prolea
na Mechki Kamen toj hrabro padna
slavno zagina toj na Ilinden
na Ilinden svetol slaven.

So svojata verna druzhina
tamo gore na Pirin Planina
hrabro Jane se boreshe
i od srce na glas vikashe
napred brakja vo borba neramna
za da zhivee Makedonija.Date added: 16.09.2009
Popularity: 6491
Rating: 4.29 from 14 votes