Сирак се Стојан разболел

Sirak se Stojan razbolel

Сирак се Стојан разболел

Сирак се Стојан разболел
заради наш'то комшиче.
Еј, хај, сиромав,
името му е Мариче.

Името му е Мариче
со аловото к'враче.
Еј, хај, сиромав,
со свиленото шамивче.

Со аловото к'враче
и со белото блузиче.
Еј, хај, сиромав
и со белото блузиче.

Иди ја мамо посакај,
за неа да се оженам.
Еј, хај, сиромав
за неа да се оженам.

Sirak se Stojan razbolel

Sirak se Stojan razbolel
zaradi nash'to komshiche.
Ej, haj, siromav,
imeto mu e Mariche.

Imeto mu e Mariche
so alovoto k'vrache.
Ej, haj, siromav,
so svilenoto shamivche.

So alovoto k'vrache
i so beloto bluziche.
Ej, haj, siromav
i so beloto bluziche.

Idi ja mamo posakaj,
za nea da se ozhenam.
Ej, haj, siromav
za nea da se ozhenam.Date added: 16.09.2009
Popularity: 6241
Rating: 4.6 from 5 votes