Рајна на пенџере седеше

Rajna na pendzhere sedeshe

Рајна на пенџере седеше

Рајна на пенџере седеше
и свилен ф'стан си везеше.
Оф, Рајне, Рајне на Мазневи,
умрев, загинав за тебе.

Рајна на пенџере седеше
ишарет на Киро му даваше.
Оф, Киро, Киро на Буреви,
умрев, загинав за тебе.

Киро на Рајна ѝ велеше:
- Елај ми, Рајне, при мене!
Oдново да се прегрнеме,
стара љубов да си поврнеме.

Rajna na pendzhere sedeshe

Rajna na pendzhere sedeshe
i svilen f'stan si vezeshe.
Of, Rajne, Rajne na Maznevi,
umrev, zaginav za tebe.

Rajna na pendzhere sedeshe
isharet na Kiro mu davashe.
Of, Kiro, Kiro na Burevi,
umrev, zaginav za tebe.

Kiro na Rajna ì veleshe:
- Elaj mi, Rajne, pri mene!
Odnovo da se pregrneme,
stara ljubov da si povrneme.Date added: 16.09.2009
Popularity: 6683
Rating: 4.5 from 8 votes