Праша ли Тинке мајка ти

Prasha li Tinke majka ti

Праша ли Тинке мајка ти

Праша ли Тинке мајка ти, џанам
праша ли Тинке мама ти,
дава ли тебе за мене, џанам,
дава ли тебе за мене?
Праша ли Тинке мама ти
дава ли тебе за мене?

Не сум ја Ѓорѓи прашало, џанам
не сум ја Ѓорѓи прашало,
синоќа сум ја слушнало, џанам
синоќа сум ја слушало.
Не сум ја Ѓорѓи прашало, џанам,
синоќа сум ја слушало.

Мама на тате велеше, џанам
мама на тате велеше:
- Ај да го дајме Тинчето џанам,
за тој Ѓорѓија бекрија?
- Ај да го дајме Тинчето џанам,
за тој Ѓорѓија бекрија?

Тате на мама велеше, џанам,
тате на мама велеше:
- До девет ќерки да имам, џанам
една на Ѓорѓија не давам.
- До девет ќерки да имам, џанам
една на Ѓорѓија не давам.

Ѓорѓи е пуш пијаница, џанам,
Ѓорѓи е пуш пијаница.
На вино пие кајмакот, џанам,
а на ракија првакот.
На вино вади ножеви џанам,
а на ракија пиштоли.


Забелешка: „првак“ е првата, најсилната ракија која истекува од казанот при варење.

Prasha li Tinke majka ti

Prasha li Tinke majka ti, dzhanam
prasha li Tinke mama ti,
dava li tebe za mene, dzhanam,
dava li tebe za mene?
Prasha li Tinke mama ti
dava li tebe za mene?

Ne sum ja Gjorgji prashalo, dzhanam
ne sum ja Gjorgji prashalo,
sinokja sum ja slushnalo, dzhanam
sinokja sum ja slushalo.
Ne sum ja Gjorgji prashalo, dzhanam,
sinokja sum ja slushalo.

Mama na tate veleshe, dzhanam
mama na tate veleshe:
- Aj da go dajme Tincheto dzhanam,
za toj Gjorgjija bekrija?
- Aj da go dajme Tincheto dzhanam,
za toj Gjorgjija bekrija?

Tate na mama veleshe, dzhanam,
tate na mama veleshe:
- Do devet kjerki da imam, dzhanam
edna na Gjorgjija ne davam.
- Do devet kjerki da imam, dzhanam
edna na Gjorgjija ne davam.

Gjorgji e push pijanica, dzhanam,
Gjorgji e push pijanica.
Na vino pie kajmakot, dzhanam,
a na rakija prvakot.
Na vino vadi nozhevi dzhanam,
a na rakija pishtoli.


Zabeleshka: „prvak“ e prvata, najsilnata rakija koja istekuva od kazanot pri varenje.Date added: 16.09.2009
Popularity: 9916
Rating: 4.59 from 17 votes