Подранила Цена

Podranila Cena

Подранила Цена

Подранила Цена за вода студена,
рано подранила, со две стомни нови.
Оф, на мое срце, Цено, огин гореше.

Ој, Цено, Цено, севда голема,
изгоре ме, Цено мори,
запали ме, душо.

Ценината снага, танка половина.
Оф, на мое срце, Цено, огин гореше.

Ој, Цено, Цено, севда голема,
изгоре ме, Цено мори,
запали ме, душо.

Цениното лице, црвено јаболче.
Оф, на мое срце, Цено, огин гореше.

Ој, Цено, Цено, севда голема,
изгоре ме, Цено мори,
запали ме, душо.

Podranila Cena

Podranila Cena za voda studena,
rano podranila, so dve stomni novi.
Of, na moe srce, Ceno, ogin goreshe.

Oj, Ceno, Ceno, sevda golema,
izgore me, Ceno mori,
zapali me, dusho.

Ceninata snaga, tanka polovina.
Of, na moe srce, Ceno, ogin goreshe.

Oj, Ceno, Ceno, sevda golema,
izgore me, Ceno mori,
zapali me, dusho.

Ceninoto lice, crveno jabolche.
Of, na moe srce, Ceno, ogin goreshe.

Oj, Ceno, Ceno, sevda golema,
izgore me, Ceno mori,
zapali me, dusho.Date added: 16.09.2009
Popularity: 6575
Rating: 4 from 12 votes