По пат одам, за пат прашам

Po pat odam, za pat prasham

По пат одам, за пат прашам

По пат одам леле
за пат прашам
кој пат води леле за Мариово.

Кој пат оди леле за Мариово,
за Мариово, село Дуњи.

Таму седи леле чучук Митра,
чучук Митра бојаџивката,
да ми вапца леле два бајрака,
еден зелен, другиот црвен.

Зелениот леле, за на свадба,
а црвениот, за на војна.

Po pat odam, za pat prasham

Po pat odam lele
za pat prasham
koj pat vodi lele za Mariovo.

Koj pat odi lele za Mariovo,
za Mariovo, selo Dunji.

Tamu sedi lele chuchuk Mitra,
chuchuk Mitra bojadzhivkata,
da mi vapca lele dva bajraka,
eden zelen, drugiot crven.

Zeleniot lele, za na svadba,
a crveniot, za na vojna.Date added: 16.09.2009
Popularity: 13355
Rating: 4.65 from 37 votes