Планино, Пирин Планино

Planino, Pirin Planino

Планино, Пирин Планино

Планино, Пирин Планино
многу си Пирин убава.
Ееј, ееј,
многу си Пирин убава.

По твоите треви зелени
пасат ми јагни овчички.
Ееј, ееј,
пасат ми јагни овчички.

Под твојте сенки дебели
јунаци потсклон наоѓаат.
Ееј, ееј,
јунаци потсклон наоѓаат.

На сека гранка берданка,
до сека вода, војвода.
Ееј, ееј,
до сека вода војвода.

Planino, Pirin Planino

Planino, Pirin Planino
mnogu si Pirin ubava.
Eej, eej,
mnogu si Pirin ubava.

Po tvoite trevi zeleni
pasat mi jagni ovchichki.
Eej, eej,
pasat mi jagni ovchichki.

Pod tvojte senki debeli
junaci potsklon naogjaat.
Eej, eej,
junaci potsklon naogjaat.

Na seka granka berdanka,
do seka voda, vojvoda.
Eej, eej,
do seka voda vojvoda.Date added: 16.09.2009
Popularity: 8619
Rating: 4.16 from 19 votes