Отишло е моме

Otishlo e mome

Отишло е моме

Отишло е моме вода да налее
горе на крај село, горе кладенецот
море кладенецот под дрво високо.
Ајде нешто виде моме во водата
сенка му се сени од дрво високо
од дрво високо, дрво јаворово.

Ајде кога крена главата нагоре
море ми видело одно лудо младо
едно лудо младо, цело изврзано.
Тогаш лудо вели ајде на момето
ај подај ми моме ѓумот бакарлија
вода да се напијам уста да си оладам.

Ајде вети лудо, дека ќе ме земиш
вода ќе ти дадам грло да оладиш
и ќе те одврзам од клети синџири.
Тогај лудо вели ајде на момето
двајца ќе бегаме во гора зелена
каде ти ќе гинеш и јас покрај тебе.

Otishlo e mome

Otishlo e mome voda da nalee
gore na kraj selo, gore kladenecot
more kladenecot pod drvo visoko.
Ajde neshto vide mome vo vodata
senka mu se seni od drvo visoko
od drvo visoko, drvo javorovo.

Ajde koga krena glavata nagore
more mi videlo odno ludo mlado
edno ludo mlado, celo izvrzano.
Togash ludo veli ajde na mometo
aj podaj mi mome gjumot bakarlija
voda da se napijam usta da si oladam.

Ajde veti ludo, deka kje me zemish
voda kje ti dadam grlo da oladish
i kje te odvrzam od kleti sindzhiri.
Togaj ludo veli ajde na mometo
dvajca kje begame vo gora zelena
kade ti kje ginesh i jas pokraj tebe.Date added: 29.09.2009
Popularity: 5712
Rating: 2.78 from 9 votes