Ој природо вечна убавице

Oj prirodo vechna ubavice

Ој природо вечна убавице

Ој природо вечна убавице,
ти создаде сè на овој свет,
ти создаде љубов и омраза,
среќа радост на овој свет.

Вие дами и убај господи
што имате богати мажи
но затоа вие многу пати
честа си ја продавате.

Јас не сакам големи богатства
ниту сакам царски палати,
јас си сакам сламена колиба,
и во неа слатко да спијам.

Oj prirodo vechna ubavice

Oj prirodo vechna ubavice,
ti sozdade sè na ovoj svet,
ti sozdade ljubov i omraza,
srekja radost na ovoj svet.

Vie dami i ubaj gospodi
shto imate bogati mazhi
no zatoa vie mnogu pati
chesta si ja prodavate.

Jas ne sakam golemi bogatstva
nitu sakam carski palati,
jas si sakam slamena koliba,
i vo nea slatko da spijam.Date added: 29.09.2009
Popularity: 11127
Rating: 4.44 from 34 votes