Не ми седи коконо

Ne mi sedi kokono

Не ми седи коконо

Не ми седи коконо, мори
не ми седи достојно,
не ми седи, мори
на портите.

Ќе поминат коконо,
ќе поминат достојно,
ќе поминат мори
низамите.

Ќе ти речат коконо,
ќе ти речат достојно,
ќе ти речат мори
потурчи се.

Ти да речеш коконо,
ти да речеш достојно,
Ти да речеш мори
не се турчам.

Не се турчам аго бре,
не се турчам бегу бре,
не се турчам
да загинам.


Забелешка: низами се војници од турската регуларна војска.

Ne mi sedi kokono

Ne mi sedi kokono, mori
ne mi sedi dostojno,
ne mi sedi, mori
na portite.

Kje pominat kokono,
kje pominat dostojno,
kje pominat mori
nizamite.

Kje ti rechat kokono,
kje ti rechat dostojno,
kje ti rechat mori
poturchi se.

Ti da rechesh kokono,
ti da rechesh dostojno,
Ti da rechesh mori
ne se turcham.

Ne se turcham ago bre,
ne se turcham begu bre,
ne se turcham
da zaginam.


Zabeleshka: nizami se vojnici od turskata regularna vojska.Date added: 29.09.2009
Popularity: 7039
Rating: 4.5 from 6 votes