Не лажете се другарки

Ne lazhete se drugarki

Не лажете се другарки

Не лажете се другарки
љубов да водите,
љубовта е отровна
отровен беше и тој.

На улицата го сретнав,
со друга стоеше
со грбот ми се обрна
и тивко ми рече.

Јас си заљубив друго,
заљуби си и ти.
Писмата твои ги изгорев,
изгори ги и ти.

Од тука право си дома
на мама ѝ кажав.
Запалив силен оган
писмата ги изгорив.

Од дома право си тргнав
во Рилскиот манастир.
Облеков црната руба
до црната земја.

Излегов да се прошетам
и него го видов,
со грбот му се обрнав
и тивко му реков.

Познаваш ли ме познаваш
која калуѓерка сум?
Јас сум калуѓерката
што верно те љубеше.

Тогај се земја затресе
и небо загрми,
двајца се прегрнавме
и мртви паднавме.

Ne lazhete se drugarki

Ne lazhete se drugarki
ljubov da vodite,
ljubovta e otrovna
otroven beshe i toj.

Na ulicata go sretnav,
so druga stoeshe
so grbot mi se obrna
i tivko mi reche.

Jas si zaljubiv drugo,
zaljubi si i ti.
Pismata tvoi gi izgorev,
izgori gi i ti.

Od tuka pravo si doma
na mama ì kazhav.
Zapaliv silen ogan
pismata gi izgoriv.

Od doma pravo si trgnav
vo Rilskiot manastir.
Oblekov crnata ruba
do crnata zemja.

Izlegov da se proshetam
i nego go vidov,
so grbot mu se obrnav
i tivko mu rekov.

Poznavash li me poznavash
koja kalugjerka sum?
Jas sum kalugjerkata
shto verno te ljubeshe.

Togaj se zemja zatrese
i nebo zagrmi,
dvajca se pregrnavme
i mrtvi padnavme.Date added: 29.09.2009
Popularity: 8462
Rating: 4.56 from 18 votes