На Струга дуќан да имам

Na Struga dukjan da imam

На Струга дуќан да имам

Што ми е мило ем драго,
на Струга дуќан да имам.
ОФ леле, леле либе ле
срцево ми го џанам изгоре.

Во Струга дуќан да имам,
на кепенците да седам.
Оф леле, леле либе ле
срцево ми го џанам изгоре.

На кепенците да седам,
струшките моми да гледам.
Оф леле, леле либе ле
срцево ми го џанам изгоре.

Кога ми одат на вода,
со тие стомни шарени.
Оф леле, леле либе ле
срцево ми го џанам изгоре.

Со наланите тропаат,
срцево ми го копаат.
Оф леле, леле либе ле
срцево ми го џанам изгоре.

Na Struga dukjan da imam

Shto mi e milo em drago,
na Struga dukjan da imam.
OF lele, lele libe le
srcevo mi go dzhanam izgore.

Vo Struga dukjan da imam,
na kepencite da sedam.
Of lele, lele libe le
srcevo mi go dzhanam izgore.

Na kepencite da sedam,
strushkite momi da gledam.
Of lele, lele libe le
srcevo mi go dzhanam izgore.

Koga mi odat na voda,
so tie stomni shareni.
Of lele, lele libe le
srcevo mi go dzhanam izgore.

So nalanite tropaat,
srcevo mi go kopaat.
Of lele, lele libe le
srcevo mi go dzhanam izgore.Date added: 29.09.2009
Popularity: 15679
Rating: 4.11 from 53 votes