Дедо мили златни

Dedo mili zlatni

Дедо мили златни

Дедо оди на пазар,
коња јава без самар.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабино бомбонче.

Баба јава на муле,
дедо пуши со луле.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабино бомбонче.

Дедо оди на бостано,
баба праша са фустано.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабино бомбонче.

Баба иде од нивата,
дедо гледа во тавата
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабино бомбонче.

Дедо иде на ручок,
баба пече цел кравчо.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабино бомбонче.

Баба преде на вретено,
дедо јаде печено.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабино бомбонче.

Дедо оди за пиперки,
баба гали двете ќерки.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабино бомбонче.

Баба јаде пиперка,
дедо свири на шупелка.
Дедо мили, златни,
бабина прва љубов,
дедо мили, златни,
бабино бомбонче.

Dedo mili zlatni

Dedo odi na pazar,
konja java bez samar.
Dedo mili, zlatni,
babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni,
babino bombonche.

Baba java na mule,
dedo pushi so lule.
Dedo mili, zlatni,
babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni,
babino bombonche.

Dedo odi na bostano,
baba prasha sa fustano.
Dedo mili, zlatni,
babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni,
babino bombonche.

Baba ide od nivata,
dedo gleda vo tavata
Dedo mili, zlatni,
babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni,
babino bombonche.

Dedo ide na ruchok,
baba peche cel kravcho.
Dedo mili, zlatni,
babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni,
babino bombonche.

Baba prede na vreteno,
dedo jade pecheno.
Dedo mili, zlatni,
babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni,
babino bombonche.

Dedo odi za piperki,
baba gali dvete kjerki.
Dedo mili, zlatni,
babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni,
babino bombonche.

Baba jade piperka,
dedo sviri na shupelka.
Dedo mili, zlatni,
babina prva ljubov,
dedo mili, zlatni,
babino bombonche.Date added: 22.05.2009
Popularity: 16391
Rating: 4.2 from 64 votes