Мирјано моме Мирјано

Mirjano mome Mirjano

Мирјано моме Мирјано

Мирјано, моме, Мирјано,
слушај што ти вели Ѓорѓија.
Аман, аман,
слушај што вели Ѓорѓија:

- „Чифликот ќе си продадам,
тебе Мирјано да земам.
Аман, аман,
тебе Мирјано да земам“.

- „Колку ти чини чифликот,
толку ми чини грлото.
Аман, аман,
толку ми чини грлото“.

- „Нивите ќе си продадам,
тебе Мирјано да земам.
Аман, аман,
тебе Мирјано да земам“.

- „Колку ти чинат нивите,
толку ми чинат веѓите.
Аман, аман,
толку ми чинат веѓите“.

Mirjano mome Mirjano

Mirjano, mome, Mirjano,
slushaj shto ti veli Gjorgjija.
Aman, aman,
slushaj shto veli Gjorgjija:

- „Chiflikot kje si prodadam,
tebe Mirjano da zemam.
Aman, aman,
tebe Mirjano da zemam“.

- „Kolku ti chini chiflikot,
tolku mi chini grloto.
Aman, aman,
tolku mi chini grloto“.

- „Nivite kje si prodadam,
tebe Mirjano da zemam.
Aman, aman,
tebe Mirjano da zemam“.

- „Kolku ti chinat nivite,
tolku mi chinat vegjite.
Aman, aman,
tolku mi chinat vegjite“.Date added: 29.09.2009
Popularity: 6801
Rating: 4.67 from 6 votes