Ми излегла Евда низ чаршија

Mi izlegla Evda niz charshija

Ми излегла Евда низ чаршија

Ми излегла Евда низ чаршија,
низ чаршија Евда низ град Струга,
да ми бара баш терзија,
да ѝ сошие ајде срмен елек,
да ѝ сошие срмен елек,
срмен елек Евда за Велигден.

Добровечер Миле млад терзија
дали имаш многу за шиење?
Кажи пиле што ми сакаш
и да имам тебе не те враќам,
шуќур Господ ми те донесе,
ми заличи Евде дуќанчето.

Јас ќе шијам Миле срмен елек
направи ја Миле ти сметката,
колку пари ќе ми бараш
да ѝ кажам Миле на мајка ми?
Колку пари ќе ми бараш
да ѝ кажам Миле на мајка ми?

За сметката Евде голај бива
лесно ќе се Евде погодиме,
за кроење милување,
за шиење, Евде, бакнување.
За кроење милување,
за шиење Евде бакнување.

Затвори го Евде пенџерето
да запалам Евде ламбичето,
да се гледа за мерење
мера Евде пиле да ти земам.
Да се гледа за мерење
мера Евде пиле да ти земам.

Еј, ти Миле џанам аџамија,
земај мера море ти од око,
белки ќе е поубаво
и за мене Миле и за тебе.
Белки ќе е поубаво
и за мене Миле и за тебе.

Mi izlegla Evda niz charshija

Mi izlegla Evda niz charshija,
niz charshija Evda niz grad Struga,
da mi bara bash terzija,
da ì soshie ajde srmen elek,
da ì soshie srmen elek,
srmen elek Evda za Veligden.

Dobrovecher Mile mlad terzija
dali imash mnogu za shienje?
Kazhi pile shto mi sakash
i da imam tebe ne te vrakjam,
shukjur Gospod mi te donese,
mi zalichi Evde dukjancheto.

Jas kje shijam Mile srmen elek
napravi ja Mile ti smetkata,
kolku pari kje mi barash
da ì kazham Mile na majka mi?
Kolku pari kje mi barash
da ì kazham Mile na majka mi?

Za smetkata Evde golaj biva
lesno kje se Evde pogodime,
za kroenje miluvanje,
za shienje, Evde, baknuvanje.
Za kroenje miluvanje,
za shienje Evde baknuvanje.

Zatvori go Evde pendzhereto
da zapalam Evde lambicheto,
da se gleda za merenje
mera Evde pile da ti zemam.
Da se gleda za merenje
mera Evde pile da ti zemam.

Ej, ti Mile dzhanam adzhamija,
zemaj mera more ti od oko,
belki kje e poubavo
i za mene Mile i za tebe.
Belki kje e poubavo
i za mene Mile i za tebe.Date added: 29.09.2009
Popularity: 8424
Rating: 4.39 from 23 votes