Три години се љубевме

Tri godini se ljubevme

Три години се љубевме

Три години се љубевме
лоша дума не рековме.
Зар не ти е жал бре либе, аман ли за мене,
јас да умрам сè заради тебе?

Твојта мајка песни пее,
а пак мојта солзи лее.
Зар не ти е жал бре либе, аман ли за мене,
јас да умрам сè заради тебе?

Тебе ти чукат тапаните,
а пак мене камбаните.
Зар не ти е жално либе, аман ли за мене,
јас да умрам сè заради тебе?

Тебе те носат на венчило,
а пак мене на носило.
Зар не ти е жално либе, аман ли за мене,
јас да умрам сè заради тебе?

Tri godini se ljubevme

Tri godini se ljubevme
losha duma ne rekovme.
Zar ne ti e zhal bre libe, aman li za mene,
jas da umram sè zaradi tebe?

Tvojta majka pesni pee,
a pak mojta solzi lee.
Zar ne ti e zhal bre libe, aman li za mene,
jas da umram sè zaradi tebe?

Tebe ti chukat tapanite,
a pak mene kambanite.
Zar ne ti e zhalno libe, aman li za mene,
jas da umram sè zaradi tebe?

Tebe te nosat na venchilo,
a pak mene na nosilo.
Zar ne ti e zhalno libe, aman li za mene,
jas da umram sè zaradi tebe?Date added: 03.10.2009
Popularity: 10502
Rating: 4.56 from 25 votes