Ѓорушице, црно око

Gjorushice, crno oko

Ѓорушице, црно око

Ај, Ѓорушице, црно око,
ај, промени се, накити се.
Ај, па излези на ќушето.

Ај там' ќе пројде силвин Кочо,
ај ќе ти рече добро вечер.
Ај, ти му речи дојди вечер.

Ај, дојди вечер пред вечера,
ај, дури не сме вечерале.
Ај дур' постела не сме послале.

Ај, дур' постела не сме послале,
ај, вити порти затвориле.
Ај, шимшир порти затвориле.

Gjorushice, crno oko

Aj, Gjorushice, crno oko,
aj, promeni se, nakiti se.
Aj, pa izlezi na kjusheto.

Aj tam' kje projde silvin Kocho,
aj kje ti reche dobro vecher.
Aj, ti mu rechi dojdi vecher.

Aj, dojdi vecher pred vechera,
aj, duri ne sme vecherale.
Aj dur' postela ne sme poslale.

Aj, dur' postela ne sme poslale,
aj, viti porti zatvorile.
Aj, shimshir porti zatvorile.Date added: 22.05.2009
Popularity: 12061
Rating: 4.6 from 43 votes