Димитриче русокосо девојче

Dimitriche rusokoso devojche

Димитриче русокосо девојче

Димитриче русокосо девојче,
Димитриче русокосо девојче.
Иди ја прашај твојата мајка, душице,
дал' да дојдам утре вечер на гости.

Дал' да дојдам утре вечер на гости,
дал да дојдам утре вечер на гости.
да насликам твоето лице убаво,
да насликам твоето лице, ангел мој.

И да дојдеш фајде немаш, даскале,
и да дојдеш фајде нема даскале.
Јас си имам девет браќа родени,
они имаат девет пушки сребрени.

Ко ќе дојдат да вечерат, даскале,
ко ќе дојдат да вечерат даскале,
земјата се потресува до бога,
земјата се потресува, добога.

Димитриче русокосо девојче,
Димитриче русо косо девојче.
Иди ѝ кажи на мајка ти, душице,
да не раѓа друго чедо как' тебе.

Да не раѓа друго чедо как' тебе,
да не раѓа друго чедо как' тебе,
да не гори други беќар как' мене,
да не гори други беќар как' мене.

Dimitriche rusokoso devojche

Dimitriche rusokoso devojche,
Dimitriche rusokoso devojche.
Idi ja prashaj tvojata majka, dushice,
dal' da dojdam utre vecher na gosti.

Dal' da dojdam utre vecher na gosti,
dal da dojdam utre vecher na gosti.
da naslikam tvoeto lice ubavo,
da naslikam tvoeto lice, angel moj.

I da dojdesh fajde nemash, daskale,
i da dojdesh fajde nema daskale.
Jas si imam devet brakja rodeni,
oni imaat devet pushki srebreni.

Ko kje dojdat da vecherat, daskale,
ko kje dojdat da vecherat daskale,
zemjata se potresuva do boga,
zemjata se potresuva, doboga.

Dimitriche rusokoso devojche,
Dimitriche ruso koso devojche.
Idi ì kazhi na majka ti, dushice,
da ne ragja drugo chedo kak' tebe.

Da ne ragja drugo chedo kak' tebe,
da ne ragja drugo chedo kak' tebe,
da ne gori drugi bekjar kak' mene,
da ne gori drugi bekjar kak' mene.Date added: 12.10.2009
Popularity: 8060
Rating: 4.62 from 13 votes