Ајде легнала е Лилјана

Ajde legnala e Liljana

Ајде легнала е Лилјана

Ајде легнала е Лилјана
на зелената полјана.
Ај, на зелената полјана,
на Радевото колено.

Ајде, Раде ми ја будеше,
бело ѝ лице љубеше:
- "Ајде, стани, стани, Лилјано,
да видиш чудо големо.

Ајд' темен се облак зададе,
од високите планини.
Ајде, ситна роса ќе зароси.
нас двајца ќе нè однеси“.

Ajde legnala e Liljana

Ajde legnala e Liljana
na zelenata poljana.
Aj, na zelenata poljana,
na Radevoto koleno.

Ajde, Rade mi ja budeshe,
belo ì lice ljubeshe:
- "Ajde, stani, stani, Liljano,
da vidish chudo golemo.

Ajd' temen se oblak zadade,
od visokite planini.
Ajde, sitna rosa kje zarosi.
nas dvajca kje nè odnesi“.Date added: 22.05.2009
Popularity: 8078
Rating: 3.73 from 11 votes