Антице џанам душице

Antice dzhanam dushice

Антице џанам душице

Антице џанам душице,
ах што пусти к'смет си немала.
Ти, на твојата убавина
ти, на твојата личотија.

Не жали Анте, не плачи
не рони солзи крвави.
Не жали Анте, не плачи,
не расипуј си го лицето.

Сестра ти мала се омажи,
а ти поголема несвршена.
Тебе момче стројник ти испрати,
тебе ми те прво посака.
На душа ми те зедоја,
мајка ти, а и татко ти.

Не жали Анте, не плачи
не рони солзи крвави.
Не жали Анте, не плачи,
не расипуј си го лицето.

На стројникот што му рекоја
Антица ни је посвршена.
Антица ми је посвршена
за Димитрија Робета.

Ако ја сакаш малата,
малата кира Василикија.
Ако ја сакаш малата,
малата кира Василикија.

Antice dzhanam dushice

Antice dzhanam dushice,
ah shto pusti k'smet si nemala.
Ti, na tvojata ubavina
ti, na tvojata lichotija.

Ne zhali Ante, ne plachi
ne roni solzi krvavi.
Ne zhali Ante, ne plachi,
ne rasipuj si go liceto.

Sestra ti mala se omazhi,
a ti pogolema nesvrshena.
Tebe momche strojnik ti isprati,
tebe mi te prvo posaka.
Na dusha mi te zedoja,
majka ti, a i tatko ti.

Ne zhali Ante, ne plachi
ne roni solzi krvavi.
Ne zhali Ante, ne plachi,
ne rasipuj si go liceto.

Na strojnikot shto mu rekoja
Antica ni je posvrshena.
Antica mi je posvrshena
za Dimitrija Robeta.

Ako ja sakash malata,
malata kira Vasilikija.
Ako ja sakash malata,
malata kira Vasilikija.Date added: 28.10.2009
Popularity: 11444
Rating: 4.77 from 26 votes