Ајде шана мана на кантарот

Ajde shana mana na kantarot

Ајде шана мана на кантарот

Ајде шана мана на кантарот
да ме бараш Веле зад амбарот
ајде да ми дојдиш на Велигден
на Велигден Веле, третиот ден.

Ајде да заиграш едно оро
едно оро Веле на сред село
ајде и да умрам не ми е жал
се' што носам Веле, се' е твое.

Ајде челината лаковани
Од Пандета, Веле, Шулинчето
ајде шегунчето навезано
од Смилета, Веле, Малинчето.

Ајде кошничето кадифено
од Сандрета, Веле, Новинчето
ајде и да умрам не ми е жал
се' што носам Веле, се' е твое.

Ajde shana mana na kantarot

Ajde shana mana na kantarot
da me barash Vele zad ambarot
ajde da mi dojdish na Veligden
na Veligden Vele, tretiot den.

Ajde da zaigrash edno oro
edno oro Vele na sred selo
ajde i da umram ne mi e zhal
se' shto nosam Vele, se' e tvoe.

Ajde chelinata lakovani
Od Pandeta, Vele, Shulincheto
ajde sheguncheto navezano
od Smileta, Vele, Malincheto.

Ajde koshnicheto kadifeno
od Sandreta, Vele, Novincheto
ajde i da umram ne mi e zhal
se' shto nosam Vele, se' e tvoe.Date added: 28.10.2009
Popularity: 7202
Rating: 4.38 from 16 votes