Ај што ми е мило ем драго

Aj shto mi e milo em drago

Ај што ми е мило ем драго

Ај што ми е мило, ем драго,
млада партизанка да бидам.
Млада партизанка да бидам,
на Пелистерска планина.
Збогум и проштевај роде мој
јас отидов во бој, бој, бој.

На Пелистерска планина,
во Лавчанската корија,
во Лавчанската корија
кај дванаесте кладенци.
Збогум и проштевај роде мој
јас отидов во бој, бој, бој.

Таму си клетва зедовме,
со фашисти да се биеме,
слобода да добиеме,
за наша Македонија.
Збогум и проштевај роде мој
јас отидов во бој, бој, бој.

Aj shto mi e milo em drago

Aj shto mi e milo, em drago,
mlada partizanka da bidam.
Mlada partizanka da bidam,
na Pelisterska planina.
Zbogum i proshtevaj rode moj
jas otidov vo boj, boj, boj.

Na Pelisterska planina,
vo Lavchanskata korija,
vo Lavchanskata korija
kaj dvanaeste kladenci.
Zbogum i proshtevaj rode moj
jas otidov vo boj, boj, boj.

Tamu si kletva zedovme,
so fashisti da se bieme,
sloboda da dobieme,
za nasha Makedonija.
Zbogum i proshtevaj rode moj
jas otidov vo boj, boj, boj.Date added: 28.10.2009
Popularity: 10872
Rating: 4.46 from 26 votes