Заспала Јана, Јанинка

Zaspala Jana, Janinka

Заспала Јана, Јанинка

Заспала Јана, Јанинка, леле
заспала Јана, Јанинка
на мајкино си колено,
на мајкино си колено.
Заспала Јана, Јанинка
на мајкино си колено.

Мајка ја Јана будеше, леле
мајка ја Јана будеше:
- Стани ми ќерко, Јанинке
денес се, ќерко, не спие,
стани ми ќерко, Јанинке
денес се, ќерко, не спие.

- Пукнала, мајко треснала, леле
пукнала мајко, треснала,
што бев си слатко заспала
и сладок сон сонувала.
Што бев си слатко заспала
и сладок сон сонувала.

На сон дојдоа три луди, леле
на сон дојдоа три луди,
три луди, три аџамии,
три луди, три аџамии.
На сон дојдоја три луди
три луди млади момчиња.

Први ми даде јаболко, леле
први ми даде јаболко,
втори ми даде злат прстен,
втори ми даде злат прстен.
Први ми даде јаболко,
втори ми даде злат прстен.

Втори ми даде злат прстен, леле,
втори ми даде злат прстен,
трети ме мене целува,
трети ме мене целува.
Втори ми даде злат прстен,
трети ме мене целува.

Тој што ми даде јаболко, леле
тој што ми даде јаболко
зелен да биде как' него,
зелен да биде как' него.
Тој што ми даде злат прстен,
низ него да се провира.

Тој што ме мене целувна, леле
тој што ме мене целувна
дај ми го Боже, дај, дај, дај
со него век да векувам.
Со него век да векувам,
со него да се ќердосам.

Zaspala Jana, Janinka

Zaspala Jana, Janinka, lele
zaspala Jana, Janinka
na majkino si koleno,
na majkino si koleno.
Zaspala Jana, Janinka
na majkino si koleno.

Majka ja Jana budeshe, lele
majka ja Jana budeshe:
- Stani mi kjerko, Janinke
denes se, kjerko, ne spie,
stani mi kjerko, Janinke
denes se, kjerko, ne spie.

- Puknala, majko tresnala, lele
puknala majko, tresnala,
shto bev si slatko zaspala
i sladok son sonuvala.
Shto bev si slatko zaspala
i sladok son sonuvala.

Na son dojdoa tri ludi, lele
na son dojdoa tri ludi,
tri ludi, tri adzhamii,
tri ludi, tri adzhamii.
Na son dojdoja tri ludi
tri ludi mladi momchinja.

Prvi mi dade jabolko, lele
prvi mi dade jabolko,
vtori mi dade zlat prsten,
vtori mi dade zlat prsten.
Prvi mi dade jabolko,
vtori mi dade zlat prsten.

Vtori mi dade zlat prsten, lele,
vtori mi dade zlat prsten,
treti me mene celuva,
treti me mene celuva.
Vtori mi dade zlat prsten,
treti me mene celuva.

Toj shto mi dade jabolko, lele
toj shto mi dade jabolko
zelen da bide kak' nego,
zelen da bide kak' nego.
Toj shto mi dade zlat prsten,
niz nego da se provira.

Toj shto me mene celuvna, lele
toj shto me mene celuvna
daj mi go Bozhe, daj, daj, daj
so nego vek da vekuvam.
So nego vek da vekuvam,
so nego da se kjerdosam.Date added: 28.10.2009
Popularity: 7793
Rating: 4.38 from 13 votes