Слегло моме во градина

Sleglo mome vo gradina

Слегло моме во градина

Слегло моме во градина
цвеќе да бере,
кај што брала, там' заспалa,
меѓу цвеќето.

Поминува лудо младо
крај градинчето:
- Стани, стани малој моме
цвеќе ти овена.

- Ако вене, нек' се суши
друго ќе зберам.
- Стани, стани малој моме
момче се армаса.

- Нек' се врши, нек' се жени
нек' се ќердоса,
јас ќе одам в' манастира
за калуѓерка.

Sleglo mome vo gradina

Sleglo mome vo gradina
cvekje da bere,
kaj shto brala, tam' zaspala,
megju cvekjeto.

Pominuva ludo mlado
kraj gradincheto:
- Stani, stani maloj mome
cvekje ti ovena.

- Ako vene, nek' se sushi
drugo kje zberam.
- Stani, stani maloj mome
momche se armasa.

- Nek' se vrshi, nek' se zheni
nek' se kjerdosa,
jas kje odam v' manastira
za kalugjerka.Date added: 28.10.2009
Popularity: 6208
Rating: 3.14 from 7 votes