Едно моме покрај Вардар оди

Edno mome pokraj Vardar odi

Едно моме покрај Вардар оди

Едно малој моме
покрај Вардар оди,
покрај Вардар оди
на бога се моли.

Дал го гледаш боже
мојто верно либе. [х2]

Ако вино пие
на здравие да му е. [х2]

Ако по пат јаде
среќа да го среде.

Edno mome pokraj Vardar odi

Edno maloj mome
pokraj Vardar odi,
pokraj Vardar odi
na boga se moli.

Dal go gledash bozhe
mojto verno libe. [h2]

Ako vino pie
na zdravie da mu e. [h2]

Ako po pat jade
srekja da go srede.Date added: 28.10.2009
Popularity: 6316
Rating: 4 from 6 votes