Ајде ми извикнал турскиот паша

Ajde mi izviknal turskiot pasha

Ајде ми извикнал турскиот паша

Ајде ми извикнал турскиот паша,
од Панаѓуриште.
Ајде ми повикнал деветмина Турци,
Турци јаничари.

Одете фатете ја, жива донесете ја,
Рајна поп Ѓорѓиева.
Ниту да ја колите, ниту да ја бесите,
жива донесете ја.

Сакате колете ме, сакате бесете ме
јас сум војводата,
јас сум војводата Рајна поп Ѓорѓиева
јас го сошив бајракот.

Јас го сошив бајракот и му турив знакот:
„Смрт или слобода“,
смрт или слобода за Македонија,
земја поробена.

Ajde mi izviknal turskiot pasha

Ajde mi izviknal turskiot pasha,
od Panagjurishte.
Ajde mi poviknal devetmina Turci,
Turci janichari.

Odete fatete ja, zhiva donesete ja,
Rajna pop Gjorgjieva.
Nitu da ja kolite, nitu da ja besite,
zhiva donesete ja.

Sakate kolete me, sakate besete me
jas sum vojvodata,
jas sum vojvodata Rajna pop Gjorgjieva
jas go soshiv bajrakot.

Jas go soshiv bajrakot i mu turiv znakot:
„Smrt ili sloboda“,
smrt ili sloboda za Makedonija,
zemja porobena.Date added: 28.10.2009
Popularity: 8284
Rating: 4.5 from 24 votes