Коледа леда

Koleda leda

Коледа леда

Коледа леда
паднала греда
удрила деда
дедо се влече
баба го плаче
оф леле старче
со кусото магарче!

(друга верзија)

Коледе леде,
паднало греде,
утепало деде.
Деде се мачи,
баба го квачи,
со четири јајца,
гускини, шаткини.

Денес е Коледе,
утре е Божиќ,
ќе колеме теле,
теле вика: - Леле
не колете мене,
ќе ви купам зелје,
да месите пита,
да јадете сите.

Коледеее...

Koleda leda

Koleda leda
padnala greda
udrila deda
dedo se vleche
baba go plache
of lele starche
so kusoto magarche!

(druga verzija)

Kolede lede,
padnalo grede,
utepalo dede.
Dede se machi,
baba go kvachi,
so chetiri jajca,
guskini, shatkini.

Denes e Kolede,
utre e Bozhikj,
kje koleme tele,
tele vika: - Lele
ne kolete mene,
kje vi kupam zelje,
da mesite pita,
da jadete site.

Koledeee...Date added: 28.10.2009
Popularity: 7741
Rating: 4.5 from 8 votes