Бог да бие кој прв почна

Bog da bie koj prv pochna

Бог да бие кој прв почна

Бог да бие кој прв почна,
кој прв почна, мило либе, да ми оди.
Да ми оди на печалба,
на печалба, мило либе, в' Америка.

Три години без работа,
без работа, мило либе, ем без пари.
Параходот веќе пристигна,
пари немам, мило либе, да се качам.

Ако сакаш да си дојдам,
продај си го, мило либе, ѓерданчето.
Ако не стаса ѓерданчето,
продај си го, мило либе, елечето,
праќај пари, мило либе, да си дојдам.

Bog da bie koj prv pochna

Bog da bie koj prv pochna,
koj prv pochna, milo libe, da mi odi.
Da mi odi na pechalba,
na pechalba, milo libe, v' Amerika.

Tri godini bez rabota,
bez rabota, milo libe, em bez pari.
Parahodot vekje pristigna,
pari nemam, milo libe, da se kacham.

Ako sakash da si dojdam,
prodaj si go, milo libe, gjerdancheto.
Ako ne stasa gjerdancheto,
prodaj si go, milo libe, elecheto,
prakjaj pari, milo libe, da si dojdam.Date added: 28.10.2009
Popularity: 10384
Rating: 4.72 from 18 votes