Трба трби Гевгелија

Trba trbi Gevgelija

Трба трби Гевгелија

Трба трби Гевгелија
сите Турци надавија.
Сите Турци надавија
од јунака Леонида.
Цар испратил до три војски
до три војски се ти разби.

Прва војска - гевгелиска,
втора војска е дојранска.
Втора војска е дојранска,
трета војска е Струмичка.
Ќе го барат Леонида,
Леонида баш комита.

Го бараја во Богданско,
го најдоја во Ѓавочко.
Го најдоја во Ѓавочко
во Ѓавочко, во Ѓурѓов дол.
Јунак лежи в' постелата,
срце му е динамита.

Срце му е динамита,
в' раце држи револвера.
Бој започна од сабајле,
од сабајле, дур до вечер.
Триста души убиени,
а ранети неброени.

Проговара јузбашија:
- Еј јунаку Леонида,
предај ми се ти на мене
да те видам кај Султанот.
Тој да види каков јунак,
ќе ти даде многу пари.

Одговара Леонида:
- Слушај мене јузбашијо,
елај ваму, понаваму,
да ти кажам два три збора.
Да ти кажам два три збора
два три збора македонски.

Голем страм е за комита
жив да падне в турски раце.
Таква правда - турска правда,
три илјади на три мина.
Останаа два патрона,
еден за теб, втори за мен.

Си извади револвера
па го стрела јузбашија.
Па го стрела јузбашија
и на крајот сам се уби.
Живот даде Леонида
за Македонија мила.


// Во спомен на комитата Леонид Јанков.

Trba trbi Gevgelija

Trba trbi Gevgelija
site Turci nadavija.
Site Turci nadavija
od junaka Leonida.
Car ispratil do tri vojski
do tri vojski se ti razbi.

Prva vojska - gevgeliska,
vtora vojska e dojranska.
Vtora vojska e dojranska,
treta vojska e Strumichka.
Kje go barat Leonida,
Leonida bash komita.

Go baraja vo Bogdansko,
go najdoja vo Gjavochko.
Go najdoja vo Gjavochko
vo Gjavochko, vo Gjurgjov dol.
Junak lezhi v' postelata,
srce mu e dinamita.

Srce mu e dinamita,
v' race drzhi revolvera.
Boj zapochna od sabajle,
od sabajle, dur do vecher.
Trista dushi ubieni,
a raneti nebroeni.

Progovara juzbashija:
- Ej junaku Leonida,
predaj mi se ti na mene
da te vidam kaj Sultanot.
Toj da vidi kakov junak,
kje ti dade mnogu pari.

Odgovara Leonida:
- Slushaj mene juzbashijo,
elaj vamu, ponavamu,
da ti kazham dva tri zbora.
Da ti kazham dva tri zbora
dva tri zbora makedonski.

Golem stram e za komita
zhiv da padne v turski race.
Takva pravda - turska pravda,
tri iljadi na tri mina.
Ostanaa dva patrona,
eden za teb, vtori za men.

Si izvadi revolvera
pa go strela juzbashija.
Pa go strela juzbashija
i na krajot sam se ubi.
Zhivot dade Leonida
za Makedonija mila.


// Vo spomen na komitata Leonid Jankov.Date added: 28.10.2009
Popularity: 14179
Rating: 4.47 from 49 votes