Ацано млада невесто

Acano mlada nevesto

Ацано млада невесто

- Ацано млада невесто,
што доцкан седиш на порта,
нели те тебе срамота?

Ми поминуваат еснафи,
ем тија пусти лебари,
ем тија чапкан касапи.

Со око ти намигнуваат,
со глава ти навртуваат,
ќе ми те тебе прелажат.

- Дејгиди, Ѓорѓи будала,
што ако с' око намигнуват,
нели те тебе пречекувам?
Што ако с' глава навртуват,
нели те тебе пречекувам?

Acano mlada nevesto

- Acano mlada nevesto,
shto dockan sedish na porta,
neli te tebe sramota?

Mi pominuvaat esnafi,
em tija pusti lebari,
em tija chapkan kasapi.

So oko ti namignuvaat,
so glava ti navrtuvaat,
kje mi te tebe prelazhat.

- Dejgidi, Gjorgji budala,
shto ako s' oko namignuvat,
neli te tebe prechekuvam?
Shto ako s' glava navrtuvat,
neli te tebe prechekuvam?Date added: 28.10.2009
Popularity: 10332
Rating: 4.25 from 16 votes