Тргна ми Донка да оди

Trgna mi Donka da odi

Тргна ми Донка да оди

Тргна ми Донка да оди
на таа чешма шарена
на таа вода студена
низ тоа поле широко.

Оздола иде беќарче
на Донка вели говори
постој ми Донке почекај
јас да ти речам два збора.

Прсна ми Донка да бега
низ тоа поле широко
низ тоа поле широко
низ тие пусти капини.

Пуста капина ја фатила
за свиленото фустанче
држи ја капино не пуштај
голема фалба за тебе
голема фалба за тебе
убава Донка за мене.

Trgna mi Donka da odi

Trgna mi Donka da odi
na taa cheshma sharena
na taa voda studena
niz toa pole shiroko.

Ozdola ide bekjarche
na Donka veli govori
postoj mi Donke pochekaj
jas da ti recham dva zbora.

Prsna mi Donka da bega
niz toa pole shiroko
niz toa pole shiroko
niz tie pusti kapini.

Pusta kapina ja fatila
za svilenoto fustanche
drzhi ja kapino ne pushtaj
golema falba za tebe
golema falba za tebe
ubava Donka za mene.Date added: 29.10.2009
Popularity: 6312
Rating: 4 from 4 votes