Стани ми Геле, Ангеле

Stani mi Gele, Angele

Стани ми Геле, Ангеле

Стани ми Геле, Ангеле
стани ми сине на мајка,
мрачна се зора зазори
во гора сонце огреа.

Стани ми сине, Ангеле
земи си пушка берданка
накачи горе в' планина,
планина Пирин, убава.

Накачи горе в' Пирина,
таму ќе најдеш дружина,
твоите верни другари
крвава борба ти водат.

В' крвава борба, нерамна,
твоја дружина влегоја,
стани ми сине, стани ми,
оди во гора зелена.

Stani mi Gele, Angele

Stani mi Gele, Angele
stani mi sine na majka,
mrachna se zora zazori
vo gora sonce ogrea.

Stani mi sine, Angele
zemi si pushka berdanka
nakachi gore v' planina,
planina Pirin, ubava.

Nakachi gore v' Pirina,
tamu kje najdesh druzhina,
tvoite verni drugari
krvava borba ti vodat.

V' krvava borba, neramna,
tvoja druzhina vlegoja,
stani mi sine, stani mi,
odi vo gora zelena.Date added: 29.10.2009
Popularity: 7300
Rating: 4.33 from 6 votes