Станвај Донке, станвај пиле

Stanvaj Donke, stanvaj pile

Станвај Донке, станвај пиле

- Станвај Донке, станвај пиле порано,
свршеникот ќе ти дојде, еј Донке бре,
свршеникот ќе ти дојди, еј ќерко ле.

- Ако дојде, нека дојде, нејќам го,
тој си љуби друго либе освен мене,
тој си љуби друго либе, еј мајко ле.

Уште зборот недоречен, тој дојде
и на Донка ѝ се колни, еј до бога,
и на Донка ѝ се колни, еј до бога.

- Коња јавам, коњ да пукне под мене
ако љубам друго либе освен тебе,
ако љубам друго либе освен тебе.

Сабја носам, сабјата да ме исече,
ако љубам друго либе освен тебе,
ако љубам друго либе освен тебе.

Пушка носам, пушката да ме отепа,
ако љубам друго либе освен тебе,
ако љубам друго либе освен тебе.

Stanvaj Donke, stanvaj pile

- Stanvaj Donke, stanvaj pile porano,
svrshenikot kje ti dojde, ej Donke bre,
svrshenikot kje ti dojdi, ej kjerko le.

- Ako dojde, neka dojde, nejkjam go,
toj si ljubi drugo libe osven mene,
toj si ljubi drugo libe, ej majko le.

Ushte zborot nedorechen, toj dojde
i na Donka ì se kolni, ej do boga,
i na Donka ì se kolni, ej do boga.

- Konja javam, konj da pukne pod mene
ako ljubam drugo libe osven tebe,
ako ljubam drugo libe osven tebe.

Sabja nosam, sabjata da me iseche,
ako ljubam drugo libe osven tebe,
ako ljubam drugo libe osven tebe.

Pushka nosam, pushkata da me otepa,
ako ljubam drugo libe osven tebe,
ako ljubam drugo libe osven tebe.Date added: 29.10.2009
Popularity: 8473
Rating: 4.57 from 23 votes