Пијан идам мајко

Pijan idam majko

Пијан идам мајко

Меаните мајко пусти да останат
меанџики моми да ги заборавам, мајче,
да се женам, мила мајчице
за првото либе,
тоа си го сакам мајчице,
на овој чуден свет.

Тие пусти пари само по меани,
зошто ми ги даде, вино јас да пијам,
а ти мајко, стара мајчице
од сон да се будиш,
порти да отвориш мајчице,
дома да дојдам,
ај, дома да дојдам.

Пијан идам мајко од пусти меани,
само рујно вино саноќ сум си пило,
само многу љубам мајчице,
сè со рујно вино,
како да се женам мајчице,
не ме остават,
ај не ме остават.

Pijan idam majko

Meanite majko pusti da ostanat
meandzhiki momi da gi zaboravam, majche,
da se zhenam, mila majchice
za prvoto libe,
toa si go sakam majchice,
na ovoj chuden svet.

Tie pusti pari samo po meani,
zoshto mi gi dade, vino jas da pijam,
a ti majko, stara majchice
od son da se budish,
porti da otvorish majchice,
doma da dojdam,
aj, doma da dojdam.

Pijan idam majko od pusti meani,
samo rujno vino sanokj sum si pilo,
samo mnogu ljubam majchice,
sè so rujno vino,
kako da se zhenam majchice,
ne me ostavat,
aj ne me ostavat.Date added: 29.10.2009
Popularity: 6356
Rating: 4.33 from 3 votes