Песна ви пеам Македонци

Pesna vi peam Makedonci

Песна ви пеам Македонци

Песна ви пеам Македонци
со зборој нашински.
Песна за егејско чедо
на Македонија.

Македонка мајка ме роди
клетва ми остави:
- Расти и бори се чедо
за Македонија!

Родена сум во Кукуш,
тирански мачена,
нога и рака исековте,
очи извадовте.

Македонка мајка ме роди
клетва ми остави:
- Расти и бори се чедо
за Македонија!

Името лично македонско
не си го менувам,
внука сум јас на Гоце,
кукушанецот.

Македонка мајка ме роди
клетва ми остави:
- Расти и бори се чедо
за Македонија!

Pesna vi peam Makedonci

Pesna vi peam Makedonci
so zboroj nashinski.
Pesna za egejsko chedo
na Makedonija.

Makedonka majka me rodi
kletva mi ostavi:
- Rasti i bori se chedo
za Makedonija!

Rodena sum vo Kukush,
tiranski machena,
noga i raka isekovte,
ochi izvadovte.

Makedonka majka me rodi
kletva mi ostavi:
- Rasti i bori se chedo
za Makedonija!

Imeto lichno makedonsko
ne si go menuvam,
vnuka sum jas na Goce,
kukushanecot.

Makedonka majka me rodi
kletva mi ostavi:
- Rasti i bori se chedo
za Makedonija!Date added: 29.10.2009
Popularity: 10923
Rating: 4.33 from 43 votes