Одиш ти

Odish ti

Одиш ти

Сите песни, сите ѕвезди,
сите очи плачат ко одиш.
Сите цветој, сите лисја,
сите реки носат тажни води.

Ај, ај,
стојам сама јас во дворој,
ај, стојам сама, ај јас во дворој,
срце капат твојте зборој.

Одиш ти, одиш ти
и ми оставаш празни дни.
Но и ти ќе си сам,
кому соништа јас да дам?

Малку надеж да ми дадеш,
за да тлеат в' срце две-три траги,
како песна, како пролет,
да те чекам преку сите таги.

Сите песни, сите ѕвезди,
сите очи плачат што те нема,
што да речам, што да колнам,
која судба наша што те зема?

Ај, ај,
стојам сама јас во дворој,
ај, стојам сама, ај јас во дворој,
срце капат твојте зборој.

Одиш ти, одиш ти
и ми оставаш празни дни.
Но и ти ќе си сам,
кому соништа јас да дам?

Малку надеж да ми дадеш,
за да тлеат в' срце две-три траги,
како песна, како пролет,
да те чекам преку сите таги. 

Odish ti

Site pesni, site dzvezdi,
site ochi plachat ko odish.
Site cvetoj, site lisja,
site reki nosat tazhni vodi.

Aj, aj,
stojam sama jas vo dvoroj,
aj, stojam sama, aj jas vo dvoroj,
srce kapat tvojte zboroj.

Odish ti, odish ti
i mi ostavash prazni dni.
No i ti kje si sam,
komu sonishta jas da dam?

Malku nadezh da mi dadesh,
za da tleat v' srce dve-tri tragi,
kako pesna, kako prolet,
da te chekam preku site tagi.

Site pesni, site dzvezdi,
site ochi plachat shto te nema,
shto da recham, shto da kolnam,
koja sudba nasha shto te zema?

Aj, aj,
stojam sama jas vo dvoroj,
aj, stojam sama, aj jas vo dvoroj,
srce kapat tvojte zboroj.

Odish ti, odish ti
i mi ostavash prazni dni.
No i ti kje si sam,
komu sonishta jas da dam?

Malku nadezh da mi dadesh,
za da tleat v' srce dve-tri tragi,
kako pesna, kako prolet,
da te chekam preku site tagi. Date added: 29.10.2009
Popularity: 5965
Rating: 4.4 from 5 votes