Мост ми ѕидат девет мајстори

Most mi dzidat devet majstori

Мост ми ѕидат девет мајстори

Мост ми ѕидат девет мајстора
девет мајстора, до девет браќа.
Мост ми ѕидат во Кратово
во Кратово, на река Манцева.

Дење го ѕидат, ноќе мост им паѓа
се опкладиле деветте браќа:
која ќе снаа утре да дојде
ручек да донесе на мајсторите
нејзе ќе ја в' темел заѕидаме
да ни затрае мост на реката.

Вечерта кога дома дојдоа
сите им кажале на невестите,
само не ѝ кажа најмалото братче
он не ѝ кажа на Рада невеста.

Станала Рада ручек зготвила
ручек им однела на мајсторите.
Kога ја видело Радино момче
викнало оно на глас да плаче.

Кога ја фанаа Рада девери
ја заѕидаја во темели.
Рада на девери милно се моли:
- Барем остајте ми десната града.

Барем остајте ми десната града
за да си надојам машкото дете.
Ѝ оставија десната града
за да си надои Рада единче.

Most mi dzidat devet majstori

Most mi dzidat devet majstora
devet majstora, do devet brakja.
Most mi dzidat vo Kratovo
vo Kratovo, na reka Manceva.

Denje go dzidat, nokje most im pagja
se opkladile devette brakja:
koja kje snaa utre da dojde
ruchek da donese na majstorite
nejze kje ja v' temel zadzidame
da ni zatrae most na rekata.

Vecherta koga doma dojdoa
site im kazhale na nevestite,
samo ne ì kazha najmaloto bratche
on ne ì kazha na Rada nevesta.

Stanala Rada ruchek zgotvila
ruchek im odnela na majstorite.
Koga ja videlo Radino momche
viknalo ono na glas da plache.

Koga ja fanaa Rada deveri
ja zadzidaja vo temeli.
Rada na deveri milno se moli:
- Barem ostajte mi desnata grada.

Barem ostajte mi desnata grada
za da si nadojam mashkoto dete.
Ì ostavija desnata grada
za da si nadoi Rada edinche.Date added: 29.10.2009
Popularity: 8563
Rating: 4.55 from 11 votes