Ми го затвориле младиот Јорданчо

Mi go zatvorile mladiot Jordancho

Ми го затвориле младиот Јорданчо

Ми го затвориле младиот Јорданчо
ми го затвориле во темни зандани.
Во зандани има вода до колена,
вода до колена, коски до рамена.

Лежал што ми лежал, време три години,
време три години, а и шест месеци.
Кога време дојде Јордан да се пушта,
право тој ми трга во негово село.

Кога ми пристигнал в' неговата куќа,
два пати ми викнал, три пати ми тропнал.
Порти отворила неговата мајка,
порти отворила, сина прегрнала.

- Каде ми е мајко мојто верно либе
порти да отвори, мене да пречека?
- Твојто верно либе, сношти се омажи
за твојот комшија, за твојот побратим.

Mi go zatvorile mladiot Jordancho

Mi go zatvorile mladiot Jordancho
mi go zatvorile vo temni zandani.
Vo zandani ima voda do kolena,
voda do kolena, koski do ramena.

Lezhal shto mi lezhal, vreme tri godini,
vreme tri godini, a i shest meseci.
Koga vreme dojde Jordan da se pushta,
pravo toj mi trga vo negovo selo.

Koga mi pristignal v' negovata kukja,
dva pati mi viknal, tri pati mi tropnal.
Porti otvorila negovata majka,
porti otvorila, sina pregrnala.

- Kade mi e majko mojto verno libe
porti da otvori, mene da precheka?
- Tvojto verno libe, snoshti se omazhi
za tvojot komshija, za tvojot pobratim.Date added: 29.10.2009
Popularity: 7517
Rating: 3.86 from 7 votes