Каљо, Калино девојче

Kaljo, Kalino devojche

Каљо, Калино девојче

Каљо, Калино девојче
виши, виши црни очи.
Виши, виши, на високо,
на високо, на широко.

Кај што Турци кафе пијат,
арнаути баш ракија.
Арнаути баш ракија,
а ергени рујно вино.

Едно лудо, лудо младо
ниту јаде, ниту пие.
Само Каља погледнува
со око ѝ намигнува.

- Ајде Каљо да бегаме
в наше село, арно село.
Од две страни сонце грее,
а од трета месечина.
Два пати се жетва жнее,
три пати се лозје бере.

Kaljo, Kalino devojche

Kaljo, Kalino devojche
vishi, vishi crni ochi.
Vishi, vishi, na visoko,
na visoko, na shiroko.

Kaj shto Turci kafe pijat,
arnauti bash rakija.
Arnauti bash rakija,
a ergeni rujno vino.

Edno ludo, ludo mlado
nitu jade, nitu pie.
Samo Kalja poglednuva
so oko ì namignuva.

- Ajde Kaljo da begame
v nashe selo, arno selo.
Od dve strani sonce gree,
a od treta mesechina.
Dva pati se zhetva zhnee,
tri pati se lozje bere.Date added: 29.10.2009
Popularity: 8106
Rating: 4.4 from 10 votes