Извикна Јана провикна

Izvikna Jana provikna

Извикна Јана провикна

Ај извикна Јана, провикна,
извикна Јана провикна,
од високите чардаци
од сребрените пармаци.

Озгора идат војводи
по нив ми одат комити,
на рамо маликерите
на појас леворверите.

Ај на појас леворверите,
на појас леворверите,
на гради патрондашите,
на гради патрондашите.

Ај извикна Јана, провикна,
извикна Јана, провикна:
- Удрете браќа, удрете,
удрете не се бојите.

Ај удрете, не се бојите,
удрете не се бојете,
овде не ми е Грција
сега је в котел Турција,
овде се бијат момчиња,
момчиња Македончиња.

Izvikna Jana provikna

Aj izvikna Jana, provikna,
izvikna Jana provikna,
od visokite chardaci
od srebrenite parmaci.

Ozgora idat vojvodi
po niv mi odat komiti,
na ramo malikerite
na pojas levorverite.

Aj na pojas levorverite,
na pojas levorverite,
na gradi patrondashite,
na gradi patrondashite.

Aj izvikna Jana, provikna,
izvikna Jana, provikna:
- Udrete brakja, udrete,
udrete ne se bojite.

Aj udrete, ne se bojite,
udrete ne se bojete,
ovde ne mi e Grcija
sega je v kotel Turcija,
ovde se bijat momchinja,
momchinja Makedonchinja.Date added: 29.10.2009
Popularity: 6741
Rating: 4.6 from 5 votes